ALGEMENE HANDELSVOORWAARDEN SALUTEM MEDIA B.V.

Artikel 1. Toepasselijkheid

 1. Op alle rechtsbetrekkingen van Salutem Media en de wederpartij zijn uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van toepassing.
 2. Toepasselijkheid van algemene of andere voorwaarden van de wederpartij wordt hierbij uitdrukkelijk uitgesloten.
 3. Wijzigingen van deze Algemene Voorwaarden gelden uitsluitend indien zij uitdrukkelijk schriftelijk door Salutem Media zijn bevestigd.
 4. Aan eventuele afwijkingen van deze Algemene Voorwaarden kan de wederpartij geen rechten voor toekomstige rechtsbetrekkingen ontlenen.

Artikel 2. Definities

In deze Algemene Voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. “Vermelding”: een opgave van naam, adres, telefoon en eventuele verdere informatie van/over (het bedrijf van) wederpartij;
 2. “Advertentie”: een commerciële boodschap die Salutem Media in opdracht van wederpartij in een uitgave of op een website plaatst;
 3. “Wederpartij”: iedere natuurlijke of rechtspersoon, die een vermelding of advertentie wil plaatsen in een uitgave of op een website van Salutem Media;
 4. “Opdracht”: een overeenkomst tussen wederpartij en Salutem Media terzake van het plaatsen van een of meer vermeldingen of advertenties.

Artikel 3: Aanbieding en overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen van Salutem Media zijn geheel vrijblijvend, tenzij in het aanbod schriftelijk en uitdrukkelijk anders is aangegeven.
 2. Een mondeling of schriftelijk door wederpartij aan Salutem Media verstrekte advertentieopdracht is bindend voor de wederpartij en kan door de wederpartij niet worden herroepen anders dan met uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Salutem Media;
 3. Een advertentieopdracht van wederpartij, die door Salutem Media wordt aanvaard, zal door Salutem Media schriftelijk en/of per e-mail aan wederpartij worden bevestigd.
 4. De wederpartij dient, indien zij het met deze opdrachtbevestiging oneens is, dit binnen 3 werkdagen na de datum van de opdrachtbevestiging schriftelijk aan Salutem Media te berichten, bij gebreke waarvan de inhoud van de opdrachtbevestiging tussen partijen als bindend wordt aangemerkt.
 5. Salutem Media is gerechtigd om zonder opgave van reden advertentieopdrachten niet te accepteren.
 6. Contracten worden met een looptijd van 1 of 2 jaar aangegaan, afhankelijk van de onderling gemaakte afspraken. Per jaar zal de opdracht worden verlengd conform het vooraf afgesproken tarief. Opdrachtgever kan de verlenging stopzetten door een kennisgeving hiervan te sturen minimaal 1 maand voor verlenging van het contract. Opzeggen mag worden gestuurd naar info@salutemmedia.nl of info@gezondheidszorgwijzer.nl.

Artikel 4: Annuleringen

 1. Behoudens bijzondere door Salutem Media expliciet tevoren bekendgemaakte andere annuleringsvoorwaarden, kan de wederpartij, van wie Salutem Media de advertentieopdracht heeft ontvangen, zonder kosten de advertentieopdracht annuleren, indien de annulering van deze advertentieopdracht schriftelijk geschiedt en deze schriftelijke annulering uiterlijk op de, in de opdrachtbevestiging genoemde reserveringsdeadline van de betreffende uitgave, door Salutem Media wordt ontvangen.
 2. Tenzij tussen partijen in een advertentiecontract uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen, is de wederpartij steeds gerechtigd een advertentieopdracht te annuleren in afwijking van het bepaalde in lid a van dit artikel. In dat geval verplicht wederpartij zich jegens Salutem Media tot voldoening van 50% van het, in de opdrachtbevestiging genoemde, netto tarief.

Artikel 5: Aanleveren materiaal voor vermeldingen en advertenties

 1. De wederpartij is verantwoordelijk voor tijdige aanlevering van het benodigde materiaal, overeenkomstig de aanwijzingen van Salutem Media. Als naar het oordeel van Salutem Media het materiaal niet, niet tijdig, onbruikbaar, niet compleet en/of beschadigd is, vervalt het recht op plaatsing voor de wederpartij. Dit onverminderd de verplichting van de wederpartij aan al zijn financiële verplichtingen te voldoen;
 2. Salutem Media aanvaardt generlei aansprakelijkheid terzake van de schade van welke aard ook, die als gevolg van al dan niet, niet-tijdige of onjuiste plaatsing van vermeldingen ontstaat.

Artikel 6: Inhoud van vermeldingen en advertenties

Wederpartij staat er voor in dat het door hem aangeleverde materiaal op geen enkele wijze inbreuk maakt op rechten van derden en dat de vermelding of advertentie op geen enkele wijze in strijd is met enig geldend wettelijk voorschrift of code alsmede dat de vermelding of advertentie niet misleidend is. Salutem Media is te allen tijde gerechtigd om zonder opgaaf van redenen plaatsingsopdrachten te weigeren, te annuleren en of de uitvoering daarvan op te schorten, zonder dat dit op enigerlei wijze kan leiden tot schadeplichtigheid van Salutem Media.

Artikel 7: Reclames

Eventuele reclames met betrekking tot een geplaatste vermelding of advertentie dienen schriftelijk te geschieden binnen een maand na verschijningsdatum van de uitgave waarin de vermelding of advertentie is geplaatst. Alleen schriftelijke reclames worden door Salutem Media in behandeling genomen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid/Vrijwaring

 1. Salutem Media is jegens de wederpartij nimmer aansprakelijk terzake van schade, verlies, vorderingen van derden, boetes en/of kosten op welke wijze dan ook ontstaan, of schadelijke gevolgen voor de wederpartij van niet, niet tijdig of niet goed geplaatste vermeldingen of advertenties, noch voor het in ongerede raken van afbeeldingen, werktekeningen, lay-outs of andere bij de opdracht behorende materialen, dan wel voor tekstuele onjuistheden, tenzij de wederpartij aantoont dat voornoemde is veroorzaakt door opzet of grove schuld van leidinggevende ondergeschikten.
 2. Salutem Media is nimmer aansprakelijk voor gevolgschade en/of indirecte schade.
 3. Salutem Media is nimmer aansprakelijk voor fouten van niet leidinggevende ondergeschikten, niet ondergeschikten en/of vertegenwoordigers.
 4. Indien Salutem Media niettemin tot vergoeding van enige schade gehouden is, zal deze aansprakelijkheid beperkt zijn tot maximaal de factuurprijs van de betrokken vermelding of advertentie.
 5. De wederpartij is uit hoofde van de overeenkomst verplicht Salutem Media te vrijwaren voor alle aanspraken van derden tot schadevergoeding jegens Salutem Media ter zake van de uitvoering van de opdracht, uit hoofde van welke oorzaak dan ook, daaronder in ieder geval begrepen alle aanspraken van derden jegens Salutem Media in verband met het gebruik door ons van de wederpartij ter beschikking gesteld materiaal voor het publiceren van vermeldingen of advertenties. De wederpartij is aansprakelijk voor alle kosten die uit voormelde aanspraken door derden jegens ons voortvloeien.
 6. Indien de uitgever besluit tot het staken van een uitgave is Salutem Media nimmer aansprakelijk voor welke hieruit vloeiende schade dan ook.

Artikel 9: Betaling

Behoudens betaling middels een machtiging, dienen de facturen van Salutem Media uiterlijk 14 dagen na factuurdatum voldaan te zijn. Indien de betaling niet binnen de vastgestelde termijn heeft plaatsgevonden, wordt de wederpartij van rechtswege geacht in verzuim te zijn en heeft Salutem Media, zonder enige ingebrekestelling, het recht de wederpartij over het gehele verschuldigde bedrag vanaf de vervaldag de wettelijke handelsrente als bedoeld in art. 6:119a B.W in rekening te brengen, alsmede de buitengerechtelijke incassokosten indien Salutem Media genoodzaakt is de wederpartij hiermee te belasten. De incassokosten bedragen minimaal € 75,- en zullen verder worden berekend volgens het degressief verlopende incassotarief van de Nederlandse Orde van Advocaten en zullen vermeerderd worden met een bedrag van € 25,- terzake van administratiekosten;

Artikel 10: Conversiebepaling

Indien een bepaling van deze handelsvoorwaarden geheel of gedeeltelijk door enige rechter als onredelijk bezwarend wordt gekwalificeerd, wordt deze geacht te zijn geconverteerd in een bepaling die, voor zoveel mogelijk met behoud van de inhoud en strekking daarvan, niet als zodanig kan worden aangemerkt.

Artikel 11: Wijziging Algemene Voorwaarden

Salutem Media heeft het recht deze Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen, onder kennisgeving van de wijzigingen aan de wederpartij. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds bestaande contracten dan wel opdrachten.

Artikel 12: Toepassing recht/geschillen

 1. Op iedere overeenkomst van Salutem Media en wederpartij is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.
 2. Alle geschillen tussen Salutem Media en wederpartij zullen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter te Amsterdam of, zulks ter keuze van Salutem Media, aan de bevoegde rechter van de woonplaats van de wederpartij.

Artikel 13: Inwerkingtreding en depot

Deze Algemene Voorwaarden treden in werking met ingang van 1 februari 2018. Per die datum vervallen eventuele eerder gepubliceerde dan wel namens Salutem Media gehanteerde voorwaarden.

Voor vragen over deze algemene handelsvoorwaarden kunt u schriftelijk contact opnemen met de directie van Salutem Media.

Vind ons

Salutem Media BV
Kabelweg 21
1014 BA AMSTERDAM

Email:
info@salutemmedia.nl

Over Salutem Media BV

Salutem Media maakt het vinden van de juiste medisch specialist eenvoudig.

Sinds 1994 wordt de Gezondheidszorgwijzer uitgegeven met een oplage van meer dan 100.000 per jaar.