Privacyverklaring

Salutem Media BV, gevestigd aan de Newtonlaan 115, 3584 BH Utrecht, is uitgever van o.a. de Gezondheidszorgwijzer en in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Dit doen wij  zorgvuldig en dragen daarbij zorg voor een passende beveiliging.

Deze privacyverklaring geeft weer hoe wij omgaan met uw persoonsgegevens. Daarnaast beschrijft deze verklaring welke rechten u heeft op het gebied van privacy. 

Wie is verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens?

Salutem Media BV, uitgever van de Gezondheidszorgwijzer, is verantwoordelijk voor al uw persoonsgegevens die worden verwerkt wanneer u diensten van ons afneemt via uw contactpersonen bij Salutem Media BV, via (de pagina’s binnen) de websites www.salutemmedia.nl en www.gezondheidszorgwijzer.nl of wanneer u op een andere manier met ons in contact treedt.

 Welke gegevens kunnen worden verzameld?

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die informatie kunnen verschaffen over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Welke persoonsgegevens wij van u gebruiken, hangt af van de dienst die u van ons afneemt. Wij kunnen onder andere de volgende categorieën persoonsgegevens verzamelen en verwerken:

 • Contactgegevens:
  Naam, adres, telefoonnummer, e-mailadres;
 • Transactie- en interactiegegevens
  Informatie over diensten die u van ons afneemt, interactie met onze klantenservice en uw verzoeken en/of klachten.
 • Financiële gegevens:
  Gegevens met betrekking tot uw kredietwaardigheid, bankrekeningnummer, informatie over betalingen die nog niet aan ons zijn verricht.

Waarom verzamelen wij deze gegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Salutem Media BV onder andere verwerkt voor de volgende doeleinden:

 • Promotionele communicatie
  Wij verwerken uw gegevens om u te informeren over onze aanbiedingen die u mogelijk interesseren
 • Contractbeheer en klantenservice
  Gedurende de contractperiode van er sprake zijn van inkomend of uitgaand klantcontact met betrekking tot de acceptatie, implementatie, administratie en facturatie.

Worden uw gegevens overgedragen?

Salutem Media BV gaat zorgvuldig om met uw persoonsgegevens. Wij delen uw  persoonsgegevens niet met derden, tenzij wij dat wettelijk verplicht zijn. 

Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

Salutem Media BV maakt gebruik van diverse beveiligingsmaatregelen om de veiligheid, integriteit en beschikbaarheid van uw gegevens te beschermen en te behouden. Onze medewerkers doen er alles aan om uw persoonsgegevens te beschermen door middel van fysieke en elektronische veiligheidsmaatregelen. Wij gebruiken onder meer de volgende voorzieningen:

 • Strikte criteria om toegang te krijgen tot uw gegevens en uitsluitend voor de gespecificeerde doeleinden;
 • Bescherming met een firewall van IT-systemen om bescherming te bieden tegen ongeoorloofde toegang;
 • Permanente bewaking van toegang tot IT-systemen om o.a. misbruik van persoonsgegevens te detecteren en te voorkomen.

Uw gegevens die zijn verzameld voor de uitvoering van de dienstverlening door Salutem Media BV kunnen in een geanonimiseerde vorm worden gebruikt om de kwaliteit van producten en diensten te kunnen waarborgen en ten behoeve van onderzoek en ontwikkeling. ‘Geanonimiseerd’ betekent dat deze gegevens niet rechtstreeks naar u kunnen worden teruggeleid.

Hoe lang bewaren wij uw gegevens?

In overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming bewaren wij uw gegevens zo lang dit nodig is voor de doeleinden waarvoor wij uw gegevens verwerken. De standaard bewaartermijn die wij hanteren voor klantgegevens is vijf jaar. Te rekenen vanaf het einde van het contract. De bewaartermijn kan voor specifieke informatie langer zijn, indien dat nodig is om aan wettelijke voorschriften te kunnen voldoen of als daar een andere dringende noodzaak voor is, zoals een claim of rechtszaak.

Wat zijn uw rechten?

Wilt u gebruik maken van uw rechten? Afhankelijk van het type en de omvang van uw verzoek, kunnen wij u vragen om uw verzoek schriftelijk in te dienen. Overeenkomstig de Algemene Verordening Gegevensbescherming hebt u, als de betrokkene, onder meer de volgende rechten ten aanzien van Salutem Media BV:

 • Recht van inzage:

U kunt op elk gewenst moment vragen om informatie met betrekking tot al uw gegevens die wij bewaren. Deze informatie heeft, onder meer, betrekking op de gegevenscategorieën die wij verwerken, het doel waarvoor de persoonsgegevens worden verwerkt, de herkomst van de gegevens, en – indien van toepassing – de ontvangers aan wie wij de gegevens hebben gestuurd.

U kunt gratis een kopie van uw gegevens van ons ontvangen. Als u geïnteresseerd bent in extra kopieën, behouden wij ons het recht om hiervoor kosten in rekening te brengen.

 • Recht op rectificatie:

U kunt ons vragen om uw gegevens te corrigeren. Wij zullen de nodige maatregelen treffen om de door ons verwerkte gegevens van u juist, volledig en up-to-date te houden, gebaseerd op de meest recente informatie die wij hebben.

 • Recht op het wissen van uw gegevens:

U kunt ons vragen om uw gegevens uit onze systemen te verwijderen. Dit kan onder andere wanneer uw gegevens niet langer nodig zijn voor de doelen waarvoor wij deze hebben ontvangen, u bezwaar maakt tegen de verwerking van uw gegevens en Salutem Media BV geen grond heeft om uw gegevens te verwerken of wanneer uw gegevens onrechtmatig door ons zijn verwerkt. Wij kunnen echter niet voldoen aan ieder verzoek tot het wissen van uw gegevens. Zo kunnen wij op grond van wettelijke verplichtingen, verplicht zijn om uw gegevens te verwerken, of hebben wij uw gegevens nodig om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te voeren, of ons tegen rechtsvorderingen te verweren.

 • Recht op beperking van verwerking:

U kunt ons vragen of wij de verwerking van uw gegevens (tijdelijk) beperken. Dit is mogelijk indien u de juistheid van de gegevens betwist, indien u van mening bent dat de persoonsgegevens niet langer nodig zijn voor de doeleinden of indien u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens door Salutem Media BV onrechtmatig is.

 • Recht op overdraagbaarheid van gegevens:

Op verzoek kunt u een kopie van uw gegevens ontvangen, zodat u deze gegevens kunt doorsturen naar een derde partij.

 • Recht van bezwaar:

U kunt bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens. In dat geval zullen wij uw gegevens niet langer verwerken. Laatstgenoemde is niet van toepassing indien wij kunnen aantonen dat er dwingende, verdedigbare gronden voor verwerking zijn die zwaarder wegen dan uw belangen of indien wij uw gegevens nodig hebben om rechtsvorderingen te doen gelden of uit te oefenen, of ons tegen rechtsvorderingen te verweren.

 • Tijdslimieten voor naleving van de rechten van de betrokkenen:

Wij doen er alles aan om binnen 30 dagen aan uw verzoek te voldoen. Deze tijdslimiet kan echter worden verlengd om redenen die verband houden met de specifieke rechten van betrokkenen of de complexiteit van het verzoek. Als de tijdslimiet verlengd wordt, zullen wij u daarvan tijdig op de hoogte stellen.

 • Klachten aan toezichthoudende autoriteiten:

Salutem Media BV neemt uw voorbehouden en rechten zeer serieus. Als u echter van mening bent dat wij uw klachten of voorbehouden niet naar behoren hebben afgehandeld, hebt u het recht om een klacht in te dienen bij de verantwoordelijke gegevensbeschermingsautoriteit, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Als u vragen heeft over uw privacy en/of onze privacyverklaring, dan kunt u gebruik maken van het contactformulier op onze website of door contact met ons op te nemen via Tel. (035) 2084 593.

© Salutem Media BV 2019

Vind ons

Salutem Media BV
Newtonlaan 115
3584 BH UTRECHT

Email:
info@salutemmedia.nl

Over Salutem Media BV

Salutem Media maakt het vinden van de juiste medisch specialist eenvoudig.

Sinds 1994 wordt de Gezondheidszorgwijzer uitgegeven met een oplage van meer dan 100.000 per jaar.